Składki – Czarna Trzynastka

Składki

Zgodnie ze Statutem ZHP nasz Hufiec wciąż pobiera składki od wszystkich członków. Sposób ich wpłacania oraz szczegółowe informacje dotyczące ich rozliczania można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie.

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

 • część należna Głównej Kwaterze ZHP,
 • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym.

W Hufcu ZHP Krzeszowice składka członkowska za 12 miesięcy wynosi 240 zł, czyli 60 zł za kwartał, z czego:

 • 15 zł trafia do Hufca, z czego część zostaje dla gromady lub drużyny,
 • 22 zł trafia do Chorągwi,
 • 11 zł trafia do Głównej Kwatery ZHP, która opłaca międzynarodowe składki członkowskie w ogólnoświatowych ruchach skautowych WOSM i WAGGGS.51

Składkę należy wysłać na konto Szczepu.

Hufiec ZHP Krzeszowice
13 Szczep DHiZ
ul. Targowa 9
32-065 Krzeszowice

22 1600 1462 1882 8543 5000 0116
BNP Paribas

Tytułem: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, imię i nazwisko dziecka, numer i nazwa drużyny

np. SKŁADKA CZŁONKOWSKA – Jan Kowalski – 33 GZ Łowcy Przygód

Składki należy opłacać co najmniej kwartalnie do 20. dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy wpłacają Państwo na pewno na ten numer rachunku bankowego, a nie na konto obozowe!

Co to jest podstawowa składka członkowska ZHP?

Podstawowa składka członkowska ZHP jest to dobrowolna wpłata pieniężna, świadczona regularnie przez członków ZHP w wysokości i terminach określonych przez Radę Naczelną ZHP.

Warto podkreślić kwestię użytego powyżej słowa dobrowolność – sama przynależność do ZHP jest dobrowolna. Jednak jeśli zostanie już złożona deklaracja członkowska, czyli wyrażanie woli wstąpienia do ZHP, tym samym przyjmuje się zasady obowiązujące w organizacji. W związku z tym, opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP staje się przymusowe, ponieważ jest to jeden ze statutowych obowiązków członka ZHP.
Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w ZHP.

Składka a prawo powszechnie obowiązujące

Jedynym aktem prawa powszechnie obowiązującego zawierającym przepisy na temat istoty składek członkowskich w organizacjach pozarządowych jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
Składki są w stowarzyszeniach podstawowym źródłem finansowania (budowania majątku) i mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że są obowiązkowe, a informacje o tym, jak ustala się ich wysokość, zbiera i ewidencjonuje, muszą być podane w statucie stowarzyszenia.

Najważniejsze regulacje dotyczące podstawowej składki członkowskiej ZHP znajdziemy w następujących aktach prawa wewnętrznego:

 • Statut ZHP § 78 ust. 1 pkt 1) i ust. 2,
 • Uchwała nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP.

Zgodnie z § 78 Statutu ZHP ust. 1 pkt 1), składką członkowską ZHP jest podstawowa składka członkowska, która jest obowiązkowa dla wszystkich członków ZHP. Na podstawie § 78 ust. 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP określa wysokość podstawowej składki członkowskiej, zasady udzielania ulg i zwolnień, a także zasady jej zbierania i podziału oraz zasady rozliczania przez właściwe komendy kosztów obsługi zadań finansowanych z dodatkowych składek zadaniowych.

Na co są wykorzystywane składki?

Część składki należnej głównej kwaterze ZHP przeznacza się:

 • 4,80 zł na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
 • 1,20 zł na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.

Część składki należnej chorągwi przeznacza się między innymi na:

 • prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi i hufców,
 • szkolenia kadry,
 • obsługę księgową,
 • ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danej chorągwi,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.

Część składki należnej hufcowi przeznacza się między innymi na:

 • prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,
 • utrzymaniu siedziby hufca,
 • wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,
 • kształcenie kadry instruktorskiej,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami.

Część składki należnej podstawowej jednostce organizacyjnej przeznacza się między innymi na:

 • zakup materiałów programowych itp.,
 • drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie.

W ramach składki każdy członek ZHP objęty jest ubezpieczeniem NNW.